Slang & Phrases for English Conversation 💰 Wealth & Money

واژگان در حال اجرا: اصطلاحی واقعی یا واژه ای ساخته شده؟ سعی کنید حدس بزنید!

دوست داشتن دویدن و مهارت در دویدن همیشه مفاهیم معادل نیست. در زمینه ورزش و سبک زندگی سالم ، اصطلاحات جدید آنقدر زیاد ظاهر می شوند که به سختی می توان همه چیز را ردیابی کرد.

به خصوص برای افراد دزدگیر و کسانی که فقط می خواهند شهود خود را آزمایش کنند ، ما یک تست ارائه می دهیم: آیا می توانید حدس بزنید کدام از 10 اصطلاح واقعاً به دویدن اشاره می شود ، و کدام یک خیال ماست؟

How Quantum Computers Break Encryption | Shor's Algorithm Explained

پست قبلی اولین دنباله و چگونگی زنده ماندن در آن: 15 نکته در مورد آن بدانید
ارسال بعدی من می خواهم به آنجا بروم: چگونه به هتلی که اینستاگرام را منفجر کرده برسیم؟