نکات برجسته

پدیده اندی روئیز. قهرمان جهان که به نظر یک پسر همبرگر است

پدیده اندی روئیز. قهرمان جهان که به نظر یک پسر همبرگر است

اندی رویز شاید بزرگترین احساس در جهان بوکس در سال جاری باشد. چگونه این مرد فربه مکزیکی آنتونی جوشوا را شکست داد و قهرمان سنگین وزن جهان شد؟ بسیاری متحیر هستند که چگونه این پسر با شکم آبجو و وزن بیش از 120 کیلوگرم چنین ضربات سریع و محکمی را تحمل می کند و به نظر می رسد استقامت خارق العاده ای برای ...