نکات برجسته

افراطی آگاهانه: 10 فکر از بیس جامپر والری روزوف

افراطی آگاهانه: 10 فکر از بیس جامپر والری روزوف

ورزش های افراطی زندگی در حد توانایی های انسانی است ، این تمایل به فراتر از حد معمول ، مقاومت در برابر عناصر ، غلبه بر خود و تجربه هیجان است. در طول یکی از جلسات ، مسابقات قهرمانی با والریا روزوف - افسانه کوهنوردی ، چتربازی و یکی از خطرناکترین ورزشها - پرش با پایه صحبت کرد. افکار و انگیزه هایی ...